Statuten

TITEL 1. -NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR
Art.1 – De vereniging draagt als naam ” Gekko Tejater ”
Art.2 – De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Achterlee 101, 2460 Kasterlee, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Turnhout.
Art.3 $1 .De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de podiumkunsten te bevorderen. Zij kan daartoe allerlei initiatieven ondernemen.
$ 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.
$ 3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan utsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.
Art. 4 – De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL 2. – LEDEN
Art. 5 – Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens zeven bedragen.
Art. 6 – De vereniging telt werkende en aangesloten leden. $1. Alleen de werkende leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering.. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens zeven bedragen. $2. Aangesloten leden hebben enkel rechten en verplichtingen welke bepaald worden in een huishoudelijk reglement.
Art 7. – $1. Als voorwaarde voor het lidmaatschap is vereist dat men zich akkoord verklaart met de doelstellingen van de vereniging en dat men jaarlijks een verzekeringsbijdrage betaalt. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw door de Algemene Vergadering bepaald en bedraagt maximum € 15 per jaar.
$2. Nieuwe werkende leden worden aanvaard door de raad van bestuur
$3. De leden zijn geen lidgeld verschuldigd, maar kunnen wel vrijwillig inbrengsten doen of bijdragen storten. Bij het eindigen van hun lidmaatschap kunnen de leden en hun rechtsopvolgers geen recht op de goederen van de vereniging laten gelden. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte gelden terug te vorderen of de zegels te leggen.
Art. 8 – Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde, en overlijden. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

TITEL 3. – ALGEMENE VERGADERING
Art. 9 – De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.  Een vertegenwoordiger mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken.
Art. 10 – De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor : 1° de wijziging van de statuten; 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 6° de ontbinding van de vereniging; 7° de uitsluiting van een lid 8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
Art. 11 –  $ 1. In de loop van het eerste trimester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen voor het volgend jaar.
$ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. $ 3. Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren ten minste acht dagen op voorhand. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders. Alle werkende leden moeten opgeroepen worden. De oproeping vermeldt dag, uur , plaats van de vergadering alsook de agenda.
$ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Indien ook deze afwezig is zal de oudste van de aanwezige bestuurders de raad voorzitten.
$ 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
$ 6. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, mits minstens de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is; Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van de leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald bij artikelen 8,12,20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
$ 7. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan alle leden bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping tot de volgende algemene vergadering

TITEL 4. – RAAD VAN BESTUUR
Art. 12 –  $ 1. De raad van bestuur bestaat uit zeven leden benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar.
$ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
$ 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men werkend lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
$ 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van twee jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of niet meer vervullen van de lidmaatschapvoorwaarde, wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn. Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet voorzien is, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.
$ 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan.

Art. 13 – $ 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
$ 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
$ 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
$ 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad één afgevaardigde-bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.
$ 5. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
Art. 14 –  $ 1. De raad van bestuur vergadert minstens vijf maal per jaar.
$ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats, agenda.
$ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
$ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

TITEL 5.- DIVERSE BEPALINGEN
Art. 15 – Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus het jaar daarop. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beiden worden elk jaar en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van da algemene vergadering.
Art. 16 – Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid overeenkomstig artikel 19 en 22 van de wet van 27 juni 1921.
Art. 17 – In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan de VZW Gehandicaptenzorg Kasterlee-Lille.
Art. 18 – Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing

Plaats: datum: Lichtaart 22/12/2003
Volgen de handtekeningen van de stichtende leden.

De statuten werden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel op 15/01/2004

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s